úvod | Dodavatelé | Certifikace | Integrovaná politika | Všeobecné obchodní podmínky | O společnosti | Kontakty

Integrovaná politika

Naše poslání

Naším cílem je spokojený zákazník, kterému organizace poskytuje služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny jeho potřeby a očekávání na kvalitu, spolehlivost a bezpečnost našich produktů s minimálními dopady na životní prostředí, včetně splnění požadavků zákonů a předpisů. Tyto požadavky chce organizace naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých pracovníků a dodavatelů a s využíváním nových poznatků vědy a techniky.

K naplnění tohoto poslání vedení organizace přijalo následující:

Politiku kvality, environmentu a bezpečnosti práce

  • Dosahovat stabilní kvalitu našich služeb současně se zlepšováním celkové výkonnosti organizace, environmentálního a bezpečnostního profilu.
  • Plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran a tím přispívat k udržování okruhu stálých i nových zákazníků.
  • Zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a zainteresovanost zaměstnanců organizace pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb s minimalizací dopadů na životní prostředí.
  • Zlepšovat obchodní vztahy a zapojit obchodní partnery organizace do procesu neustálého zlepšování kvality našich služeb a environmentálního a bezpečnostního profilu organizace.
  • Prevencí odstranit nebo vyloučit negativní dopady na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předcházet vzniku havarijních situací.
  • Otevřeně komunikovat se zaměstnanci, úřady, veřejností a zájmovými skupinami a poskytovat jim informace o politice, přijatých cílech a programech v oblastech životního prostředí a BOZP.
  • Důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti a k environmentálním a bezpečnostním aspektům.
  • K tomu se vedení organizace zavazuje vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém integrovaného managementu, pro který bude zajišťovat přiměřené zdroje a zajistí jeho trvalé zlepšování tak, aby plnil požadavky na něj kladené.

PŘEVODOVKY
> planetové, kuželoplanetové
> čelní, kuželočelní a šnekové
> speciální převodovky
> kuželové, úhlové převodovky
> multiplikátory, řaditelné převodovky
> šroubové šnekové zvedáky
> převodovky pro zemědělské stroje
> rozvodovky, minipřevodovky

ELEKTROMOTORY
> třífázové a jednofázové
> pilové

FREKVENČNÍ MĚNIČE
SPOJKY A SVĚRNÉ SPOJE
> pneumatické spojky
> hydraulické spojky
> připojovací spojky pružné
> připojovací spojky zubové
KARDANY A KLOUBOVÉ HŘÍDELE
OTOČOVÁ LOŽISKA
VARIÁTORY
BRZDY
> bubnové a diskové brzdy
> pneumatické brzdy
> hydraulické brzdy

GARÁŽOVÁ VRATA
KOMPONENTY DOPRAVNÍKŮ
ENERGETICKÉ NOSIČE
STROJÍRENSKÉ SOUČÁSTI
HUTNÍ MATERIÁL

Dodavatelé
Certifikace
Integrovaná politika
Všeobecné obchodní podmínky
O společnosti
Kontakty


INTERGEAR, s.r.o.
Plaská 622/3
15000 Praha 5

IČO: 62909738

DIČ: CZ 62909738

Telefon: +420 469 311 983
Mobil: +420 739 049 090
E-mail: info@intergear.cz
Internet: www.intergear.cz
Internet: www.intergear.eu