Naše poslání

Naším cílem je spokojený zákazník, kterému organizace poskytuje služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny jeho potřeby a očekávání na kvalitu, spolehlivost a bezpečnost našich produktů s minimálními dopady na životní prostředí, včetně splnění požadavků zákonů a předpisů. Tyto požadavky chce organizace naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých pracovníků a dodavatelů a s využíváním nových poznatků vědy a techniky.

K naplnění tohoto poslání vedení organizace přijalo následující:

Politiku kvality, environmentu a bezpečnosti práce

  • Dosahovat stabilní kvalitu našich služeb současně se zlepšováním celkové výkonnosti organizace, environmentálního a bezpečnostního profilu.
  • Plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran a tím přispívat k udržování okruhu stálých i nových zákazníků.
  • Zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a zainteresovanost zaměstnanců organizace pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb s minimalizací dopadů na životní prostředí.
  • Zlepšovat obchodní vztahy a zapojit obchodní partnery organizace do procesu neustálého zlepšování kvality našich služeb a environmentálního a bezpečnostního profilu organizace.
  • Prevencí odstranit nebo vyloučit negativní dopady na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předcházet vzniku havarijních situací.
  • Otevřeně komunikovat se zaměstnanci, úřady, veřejností a zájmovými skupinami a poskytovat jim informace o politice, přijatých cílech a programech v oblastech životního prostředí a BOZP.
  • Důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti a k environmentálním a bezpečnostním aspektům.
  • K tomu se vedení organizace zavazuje vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém integrovaného managementu, pro který bude zajišťovat přiměřené zdroje a zajistí jeho trvalé zlepšování tak, aby plnil požadavky na něj kladené.